ISO Certified
Services » Adult Nephrology » Mission / Vision Statement


Mission / Vision Statement

 VISION

 
We shall continue to be the lead tertiary specialty center for renal diseases and organ transplantation in the Philippines and Asia which provides the highest level of training, research, and treatment in dialysis and organ transplantation (kidney, liver, pancreas, cell and bone marrow).
 
We shall be the major resource for the upliftment of the above medical services for government/private hospitals.
 
We shall sustain our competitive advantage by attaining financial stability, upgrading and maintaining our facilities and providing continuing medical education to enhance the skills of our specialists and workers.
 

MISSION
 
To Work hand-in-hand with government in the achievement of good health for the Filipino people by providing specialized medical services, specifically in the prevention and treatment of end-stage renal diseases and other end-stage organ failure through dialysis and transplantation.
 
To pursue excellence in developing and establishing the highest level of training and research for physicians and paramedical personnel in areas of treatment in dialysis, kidney, liver, pancreas, cell and bone marrow transplantation.
 
To assist other government/private hospitals to develop and set-up dialysis and transplantation units, especially outside Metro Manila.
 
To create a work environment that encourages teamwork, recognizes individual worth and rewards outstanding performance.
 

 

MITHIIN

Magpatuloy na mamuno at manguna sa larangan ng pagamutan pang-0dalubhasa sa karamdamang nauukol sa bato at palilipat-punla ng iba pang kauring bahagi ng katawang tao ditto saPilipinas at buong Asya. Magkakaloob ng pinakmataas na antas ng pagsanay, pagsaliksik at paggagamot sa kaparaanang dialysis at paglilipat-punla (bato, lapay, selula at utak sa buto).
 
Manatili bilang pangunahing dulugan sa ika-aangat ng nabanggit na pangkalusugang paglilingkod sa mga pagamutang pambupliko o pribado.
 
Magbigay sila sa natatanging kahigtan sa pmamagitan ng kattagan sa pananalapi, pag-aala at pagpapaunlad sa kagamitan, gayundin ang pagtuloy na pagkakaloob ng kasanayan sa paggamot upang mapalwak ang kaalamn ng mga dalubhasa’t manggagawa.
 

ADHIKAIN
 
Makipag ugnayang gawa sa pamahalaan upang makamtam ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamgitan nang di pangkaraniwang paglilingkog lalo’t tiyak sa laranagn ng pagpigil at paggamaot sa huling yuogto ng karamdamang nauukol sa bato at yaopng sanhi nang di tamang pagtugon ng iba pang kauring bahagi ng katawang tao sa pamamgitan ng dialysis at paglilipat-punla.
 
Itangkilik at itaguyod ang kahusayan sa pagpapaunlad tungo sa pinakamataas na antas ng pagsasanay at pananliksik na nararapat sa mga manggagamot at mga ksamahan s alaranagn ng dialysis at paglilipat-punla higt sa ibang bayan labs ng Kalakhang Maynila.
 
Magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa paggawa na makakhimok sa pagtutulungan at pagkakaisa, kumikilala sa kahalagaahn ng bawt kasapi at ginagantimpalaan ang namumukod at katangi-tanging gawa.