About NKTI » Mission / Vision Statement


Mission / Vision Statement

 VISION

 
We shall continue to be the lead tertiary specialty center for renal diseases and organ transplantation in the Philippines and Asia which provides the highest level of training, research, and treatment in dialysis and organ transplantation (kidney, liver, pancreas, cell and bone marrow).
 
We shall be the major resource for the upliftment of the above medical services for government/private hospitals.
 
We shall sustain our competitive advantage by attaining financial stability, upgrading and maintaining our facilities and providing continuing medical education to enhance the skills of our specialists and workers.
 

MISSION
 
To Work hand-in-hand with government in the achievement of good health for the Filipino people by providing specialized medical services, specifically in the prevention and treatment of end-stage renal diseases and other end-stage organ failure through dialysis and transplantation.
 
To pursue excellence in developing and establishing the highest level of training and research for physicians and paramedical personnel in areas of treatment in dialysis, kidney, liver, pancreas, cell and bone marrow transplantation.
 
To assist other government/private hospitals to develop and set-up dialysis and transplantation units, especially outside Metro Manila.
 
To create a work environment that encourages teamwork, recognizes individual worth and rewards outstanding performance.
 

 

MITHIIN

Magpatuloy na mamuno at manguna sa larangan ng pagamutan pang-dalubhasa sa karamdamang nauukol sa bato at paglilipat-punla ng iba pang kauring bahagi ng katawang tao dito sa Pilipinas at buong Asya. Magkakaloob ng pinakmataas na antas ng pagsanay, pagsaliksik at paggagamot sa kaparaanang dialysis at paglilipat-punla (bato, lapay, selyula at utak sa buto).
 
Manatili bilang pangunahing dulugan sa ika-aangat ng nabanggit na pangkalusugang paglilingkod sa mga pagamutang pambupliko o pribado.
 
Magbigay sila sa natatanging kahigtan sa pamamagitan ng katatagan sa pananalapi, pag-aalala at pagpapaunlad sa kagamitan, gayundin ang patuloy na pagkakaloob ng kasanayan sa paggamot upang mapalawak ang kaalaman ng mga dalubhasa’t manggagawa.
 

ADHIKAIN
 
Makipag ugnayang gawa sa pamahalaan upang makamtam ang kalusugan ng bawat Pilipino sa pamamagitan nang di pangkaraniwang paglilingkod lalo’t tiyak sa larangan ng pagpigil at paggamot sa huling yugto ng karamdamang nauukol sa bato at yaong sanhi nang di tamang pagtugon ng iba pang kauring bahagi ng katawang tao sa pamamgitan ng dialysis at paglilipat-punla.
 
Itangkilik at itaguyod ang kahusayan sa pagpapaunlad tungo sa pinakamataas na antas ng pagsasanay at pananliksik na nararapat sa mga manggagamot at mga kasamahan sa larangan ng dialysis at paglilipat-punla higit sa ibang bayan labas ng kalakhang Maynila.
 
Magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran sa paggawa na makakahimok sa pagtutulungan at pagkakaisa, kumikilala sa kahalagahan ng bawat kasapi at ginagantimpalaan ang namumukod at katangi-tanging gawa.